De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De MR beslist en denkt mee over diverse schoolzaken, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten legt de directie/het bestuur voor aan de MR.  Andersom kan de MR zijn standpunten kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd èn ongevraagd doen. De oudergeleding kunt u te allen tijde benaderen met uw vragen en/of problemen over alle zaken die met CBS Sjaloom te maken hebben.

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

Jantine Boone (voorzitter)
Joost Makkink

Namens het team hebben zitting in de MR:

Ellen van der Scheer
Jasper Westrik

Onze MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze behartigt de overkoepelende belangen van leerlingen, ouders en team. Ook is de GMR gesprekspartner van de bestuurder. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de vijf aangesloten PCBO-scholen.