Intern begeleider

Intern begeleider Marga Kolber coördineert de leerlingenzorg op school. Een aantal dagdelen per week coacht zij de leerkrachten op het gebied van passend onderwijs. Daarnaast onderhoudt Marga de contacten met externe partners. Ze schuift regelmatig aan bij gesprekken tussen leerkrachten en ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Samen maken zij plannen voor de begeleiding van de kinderen in de klas.

Ondersteuningsteam (OT)

Onze school kent een ondersteuningsteam voor ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Als ouder wordt u altijd uitgenodigd voor een bespreking over uw kind. Het OT bestaat uit de leerkracht, de intern begeleider, de onderwijscoach vanuit het samenwerkingsverband en de gezinscoach vanuit CJG. Soms nemen externe partners zoals een orthopedagoog of een psycholoog deel aan het overleg.

Vertrouwenspersoon

Binnen CBS Sjaloom is Marga Kolber de vertrouwenspersoon. Zij monitort onder andere het sociale klimaat op school. CBS Sjaloom neemt de sociale veiligheid namelijk serieus. Zo kunnen we al in een vroeg stadium grensoverschrijdend gedrag signaleren. Denkt u daarbij aan pesten, discrimineren, ongewenste intimiteiten, agressie of geweld.

Een veilige school draagt bij aan een positief klimaat. Dat maakt leren plezierig en heeft een goede invloed op leerprestaties. Ook problemen in de thuissituatie kunnen aanleiding zijn om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hun zorgen of problemen delen met Marga.